PEDAGOG SZKOLNY
Monika Rogasik

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

ZADANIA PEDAGOGA | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | LINKI | WAŻNE ADRESY

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych 
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych 
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży 
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia 
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne 
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak również i rodziców 
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej 
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich 
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej 
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży