Badania pyłów w ramach projektu "Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO"

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu ściśle z planem projektu dokonywane są pomiary stężenia pyłów w Gostyniu i okolicznych miejscowościach.

Przez pojęcie jakości powietrza rozumie się jego stan oparty na składzie chemicznym, określanym na podstawie stężenia kilku wskaźnikowych zanieczyszczeń. Do najważniejszych należą pył o różnej średnicy cząsteczek- PM 10, PM2,5, dwutlenek siarki, ozon, dwutlenek azotu, oraz benzo(a)piren- jeden z tzw. węglowodorów aromatycznych.

Uczniowie wraz z opiekunami dokonują pomiarów w różnych punktach i czasie, a także monitorują  aktualny stan pogodowy. Z dotychczasowych badań wynika, że najwyższe chwilowe stężenie pyłów obserwuje się w godzinach popołudniowo - wieczornych w trakcie rozpalania w piecach przydomowych.  Szczególnie wysokie wartości - 0,300 mg/m3 pojawiają się w dzielnicy Pożegowo, na terenie ZSO wartości uśrednione nie przekraczają norm.