Regulaminy

REGULAMIN
BIBLIOTEKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W GOSTYNIU

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci (na osobnych zasadach), pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 4. Nie obowiązują ograniczenia ilościowe wypożyczanych książek.
 5. Lektury w klasach I i II wypożyczane są przez łączników klasowych, którzy współpracują także z wychowawcą w sprawach związanych z czytelnictwem klasy. W klasach maturalnych lektury uczniowie wypożyczają indywidualnie.
 6. Wypożyczane materiały należy chronić przed zniszczeniem
  i zgubieniem. Czytelnik powinien przejrzeć książkę przed wypożyczeniem i zgłosić jej ewentualne uszkodzenia nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 7. Za książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub płaci równowartość aktualnej ceny rynkowej.
 8. Przed ukończeniem szkoły maturzyści zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką, otrzymując odpowiednie  poświadczenie(karta obiegowa). W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 9. Uczniowie klas I i II mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii letnich. Zwrot – na początku roku szkolnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywanie własnych prac dla potrzeb naukowych, dokonywanie poszukiwań w Internecie
 2. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni nformatycznej.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 4. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 5. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
 6. Nie można wykorzystywać  komputera do gier i zabaw, czatów, wysyłania SMS-ów.
 7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie  czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
 9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 10. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów żywnościowych.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 13. Uczeń zapoznaje się z regulaminem podczas lekcji bibliotecznej. W przypadku  stwierdzenia naruszenia regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 14. Osoba korzystająca z komputera podaje w zeszycie odwiedzin: nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz podpisuje się w zeszycie, akceptując tym samym regulamin.
 15. Uwaga! Na potrzeby Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji szkolnych drukowanie jest bezpłatne.
 16. Ze skanera i nagrywarki korzystamy bezpłatnie.
 17. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.