Historia biblioteki

Takie były początki...

Początki biblioteki szkolnej wiążą się z przekazaniem gmachu dla społeczności uczniowskiej 23 października 1924 roku. Nastąpiło to dzięki ofiarności społeczeństwa, które w dowód wdzięczności za uzyskaną wolność wzniosło ten gmach, o czym informuje napis na frontonie budynku: "Bogu i Ojczyźnie Odrodzonej".

W styczniu 1924 roku Komitet Budowy Gimnazjum zwrócił się do polskich instytucji naukowych z prośbą o zasilenie biblioteki nauczycielskiej. Prośby te nie pozostały bez echa.15 stycznia 1924 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie ofiarowała paczkę dubletów, 11 marca 1924 Ossolineum we Lwowie przysłało 25 książek ze swych wydawnictw. Prawdziwą chlubą szkoły była biblioteka obdarowana m.in. przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Bibliotekę Jagiellońską, Ossolineum ze Lwowa. W dniu 17 października 1924 r. ks. Fr.Olejniczak zainicjował sprzedaż książek naukowych i beletrystycznych w Czytelni dla Kobiet. Książki te kupowali ci wszyscy, którzy w dniu otwarcia gimnazjum ofiarować je chcieli do biblioteki nauczycielskiej lub uczniowskiej.

7 IX 1925r. 34 książki podarował p. Władysław Stachowski- dyrektor Banku Spółdzielczego w Gostyniu, 30 woluminów p. Kuglina z Poznania, szereg broszur i Encyklopedię Orgelbranda p. Kołomłocki, 30 książek dar p.Granatkiewiczowej, 45 dar Czytelni im H. Sienkiewicza w Gostyniu.

W sprawozdaniu dyrekcji Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Gostyniu czytamy: "2 X.1928r. otwarcie świetlicy uczniowskiej, (umieszczona na parterze i zaopatrzona w piękne meble i bogatą bibljotekę podręczną...)".

W 1930 roku funkcjonowały biblioteki: nauczycielska, uczniowska polska, niemiecka i francuska.

W sprawozdaniu dyrekcji czytamy: "Z zabytków związanych z dziejami Polski należy wyróżnić stare rękopisy i książki. Najstarszym naszym rękopisem jest pożółkła karta z księgi średniowiecznej, której resztki znaleziono w okładkach księgi nowszej. Pismo jest typowo średniowieczne. Księgę zapewnie napisał jakiś mnich w zacisznej celi klasztornej w XIV względnie XV wieku. Dziejowy rozwój pisma i książki polskiej późniejszych wieków jest już lepiej zilustrowany, gdyż w miarę zbliżania się do naszych czasów mnoży się ilość rękopisów i ksiąg z XVI i XVII wieku, także w szafie historycznej brak miejsca na umieszczenie tak cennych dokumentów, jak np. wilkierzy (ustaw) dawnego cechu bednarskiego w Gostyniu. Jeden z tych wilkierzy, pochodzący z w. XVII powiada, że w r. 1507 ogień strawił wszystkie przywileje cechowe. Na specjalną uwagę zasługuje dokument z r.1651, napisany w języku włoskim, z oryginalnym podpisem Króla Jana Kazimierza...)".

Z starych ksiąg,umieszczonych w szafie, należy wyróżnić księgę o wspaniałej oprawie z wieku XVII: Summa Teolog św. Tomasza z Akwinu. Pod względem treści i obrazków ciekawą jest książka wydrukowana w r. 1737 p.t. "Forteca Monarchów". Szafa zawiera prócz tych cały szereg książek starych przeważnie o treści religijnej.

Informacje z maja 1930roku:

"Bibljoteka nauczycielska powstała, jak prawie wszystko u nas, z darów naszych przyjaciół. Wspaniałą szafę bibljoteczną ofiarowało Towarzystwo Samodzielnych Kupców w Gostyniu. Mieści się w niej 1356 dzieł, a wśród nich wielka ilość bardzo cennych i rzadkich dzieł szczególnie z zakresu historji polskiej."

Biblioteki uczniowskie:

  • polska, znajdująca się w osobnym gabinecie bibliotecznym, zawiera skromną bardzo ilość tomów, bo tylko 686.
  • francuska - 199 książek - dar nauczyciela gimnazjum p. M. Babińskiej
  • niemiecka, prawie jedyna pozostałość z czasów zaborczych, liczy książek 210.
  • bibljoteka świetlicy zawiera 363 tomy. Bibljoteka podręczna świetlicy zawiera najważniejsze encyklopedie, słowniki, całą "Bibljotekę Narodową", dzieła dotyczące historii literatury polskiej, kompedja historyczne i.t.d."